• 0

Договір публічної оферти

Поставки запасних частин та комплектуючих до автомобілів

Суб'єкти господарювання, які об'єдналися навколо ідеології, принципів, концепції та стандартів якості послуг, виробленої MASTER SERVICE на підставі договору про партнерство, у подальшому - «Постачальник/Постачальники», з однієї сторони, та будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію, у подальшому - «Покупець», з іншої сторони, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Постачальника, укласти з будь-яким Покупцем Договір поставки на визначених нижче умовах:

ТЕРМІНИ:

Договір – цей договір поставки запасних частин та комплектуючих до автомобілів
Товар – запасні частини, складові частини, витратні матеріали, комплектуючі, агрегати для автомобілів
Акцепт - повне, безумовне й беззастережне прийняття Покупцем умов Публічної оферти без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Порядок Акцепту визначений у п.1.4. даного Договору.
Покупець - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала один із Веб-сайтів Виконавця, які розташовані за посиланнями steering.com.ua, razborka.ua, master.shop або іншим чином звернулась до Постачальника та акцептувала даний Договір.
Постачальник - суб'єкт господарювання, що постачає товар.
Транспортна компанія – компанія, яка надає послуги з доставки вантажів, зокрема, але не виключно – Нова пошта, Делівері, Укрпошта, Автолюкс

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Покупець підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

– особисте звернення Покупця до Постачальника на предмет придбання товару;
– факт реєстрації Покупця на Веб-сайті Постачальника та оформлення Замовлення Товару Постачальника на одному із веб-сайтів Постачальника, які розташовані за посиланнями master.shop;
– оплата товару Постачальника на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та/або на відповідних сторінках Веб-сайту Постачальника;
– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення від Покупця про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначених на одному із сайтів, які розташовані за посиланнями master.shop;
- направлення Покупцем через сайт Постачальника запиту на оформлення замовлення на покупку Товару.

1.5. Укладаючи цей Договір Покупець автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Товар та всіх додатків, які є невід'ємними частинами Договору.

1.6.Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах, ніж визначені Публічною офертою, не допускається.

1.7.Постачальник зобов'язується Поставити товар, а саме: запасні частини та витратні матеріали до автомобільних транспортних засобів та інші товари, що постачаються Постачальником (далі – Товар), а Покупець зобов'язується – прийняти та своєчасно оплатити цей товар на умовах, що передбачені цим Договором.

1.8. Предметом поставки є Товар з найменуванням, зазначеним у рахунках або товарних чеках, видаткових накладних (або інших аналогічних документах), які є невід'ємною частиною цього Договору, та підписаних Постачальником та Покупцем. Сторони домовились вважати інформацію щодо найменування, кількості та ціни Товару у видатковій накладній як специфікацію на Товар.

2. УМОВИ ПОСТАВКИ, ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ:

2.1. Доставка Товару по Україні здійснюється транспортними компаніями та перевізниками або шляхом самовивозу.

Завантаження товару та його доставка (у разі необхідності) до транспортної компанії здійснюється за рахунок Постачальника, транспортування, в тому числі послуги транспортних компаній, розвантаження - за рахунок Покупця.

2.2. Право власності на товар та ризик його випадкового знищення чи пошкодження переходять до Покупця з моменту отримання ним Товару від Постачальника на складі Постачальника згідно видаткової накладної або на складі транспортної компанії згідно товаросупроводжувальних документів останньої у випадку доставки товару за допомогою транспортної компанії.

2.3.Датою поставки партії товару вважається дата приймання товару Покупцем і підписання Сторонами видаткових накладних у випадку отримання товару на складі Постачальника, зазначених у п. 2.1. цього Договору або датою підписання накладних про отримання Товару від Транспортної компанії.

2.4. Покупець оплачує товар у розмірі 100 % передоплати шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника на підставі рахунку Постачальника. Відвантаження товару здійснюється за фактом надходження грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

2.4.1. Якщо рахунок на оплату товару від Постачальника містить інший порядок розрахунків за партію товару, то застосовується порядок, передбачений в рахунку.

2.5. Оплата вважається здійсненою з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника або внесення готівкових коштів до каси Постачальника.

2.6. У разі, якщо Покупець не виконує вимоги пункту 2.4. цього Договору, Постачальник має право припинити постачання товару та не несе відповідальність за непоставку або недопоставку товару.

2.7. За згодою Сторін допускаються інші форми розрахунків, які не заборонені чинним законодавством України.

2.8. Грошові кошти, які надійшли в рахунок оплати за поставлений товар, зараховуються в першу чергу в рахунок оплати простроченої заборгованості, а потім - в рахунок поточної (не простроченої) заборгованості за поставлений товар.

2.9. Ціни встановлюються у національній валюті України - гривні.

3. КІЛЬКІСТЬ ТА АСОРТИМЕНТ:

3.1. Загальна кількість Товару, що підлягає поставці, одиниці вимірювання, його часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура) за сортами, групами, підгрупами, видами, марками, типами, розмірами; строк поставки визначаються у рахунках, видаткових накладних за згодою Сторін.

3.2. Видаткові накладні, а також додатки до них, після погодження Сторонами, є невід'ємними додатками до цього Договору.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ГАРАНТІЯ:

4.1. Якість Товару, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості.

4.2. Якість Товару перевіряється Покупцем під час його приймання.

4.3. Приймання продукції за якістю та кількістю здійснюється відповідно до вимог Інструкції П-6 і П-7 Держарбітражу СРСР.
5. СУМА ДОГОВОРУ:
5.1. Ціна Товару вказується Сторонами у рахунку-фактурі та виписаній відповідно до рахунку-фактури видатковій накладній на поставку Товару.

5.2. Сума цього Договору складається із суми вартості партій Товарів, поставлених Постачальником протягом строку дії цього Договору та вказаних у накладних.

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:

6.1. Неякісний Товар підлягає поверненню Постачальнику на підставі висновку Постачальника за умови, що Товар є непридатним для використання з вини Постачальника і при цьому не має пошкоджень з вини Покупця. При цьому складається акт із зазначенням асортименту, кількості і якості Товару, що повертається, підписується Сторонами і разом з висновком Постачальника є підставою для повернення Товару.

6.2.Повернення неякісного Товару на склад Постачальника та право на пред'явлення претензій до Постачальника здійснюється протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання товару та підписання Покупцем видаткової накладної на поставку Товару або підписання накладних про отримання Товару від Транспортної компанії.

6.3.У випадку встановлення Постачальником прихованого дефекту (істотного недоліку, браку) Товару, Постачальник на вимогу Покупця або приймає такий Товар та здійснює його заміну на аналогічний якісний Товар або повертає сплачену Покупцю грошову суму. Такі вимоги Покупця задовольняються Постачальником в строк погоджений Сторонами.

6.4. Постачальник не несе відповідальності та не надає гарантійних зобов'язань на роботи пов'язані з встановленням (монтажем/демонтажем) запасних частин (витратних матеріалів) до автотранспортного засобу.

6.5. Повернення якісного товару на склад Постачальника може бути здійснено в строк не більше ніж 14 календарних днів з дати поставки. Рішення про повернення Товару понад встановлений даним пунктом термін приймається Постачальником одноособово і є його правом, а не обов'язком.

6.6. Гарантійні зобов'язання щодо поставленого Товару зазначаються окремо у Додатку та/або гарантійному талоні, що є невід'ємною частиною договору. Приймаючи Товар Покупець погоджується с гарантійними зобов'язаннями на Товар.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ:

7.1. За невиконання або неналежне виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України і цим Договором.

7.2. При простроченні платежу Покупець зобов'язаний сплатити Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми боргу (простроченого платежу з урахуванням процентів за користування чужими грошовими коштами) за кожен день прострочення.

7.3. У разі порушення п. 2.4.1. Договору Покупець зобов'язаний сплатити Постачальнику суму боргу (простроченого платежу з урахуванням процентів за користування чужими грошовими коштами) з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також десять процентів річних від простроченої суми.

7.4. При простроченні платежу Покупцем, на прострочену суму нараховуються проценти за користування чужими грошовими коштами з дня, коли товар повинен був бути оплачений відповідно до п. 2.4.1. Договору, до дня його фактичної оплати, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачуються проценти, від простроченої суми за кожний день прострочення.

7.5. У разі відмови Покупця від поставленого замовленого Товару, Покупець сплачує Постачальнику штраф у розмірі 10% від вартості заказаного Товару.

7.6. Нарахування штрафних санкцій за прострочення платежу Покупцем припиняється через 10 (десять) років з дня спливу строку сплати за цим Договором.

7.7. Покупець, який порушив зобов'язання за цим Договором, повинен відшкодувати Постачальнику вартість юридичних послуг, яка сплачена Постачальником у зв'язку з розглядом спору у судовому порядку.

7.8. У разі порушення Покупцем будь-якого зобов'язання за цим Договором Постачальник має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору, повідомивши про це Покупця в письмовій формі, а також утримати передбачені розділом 7 цього Договору штрафні санкції повністю або частково з сум, які підлягають оплаті Постачальнику за цим Договором.

7.9. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. В іншому випадку спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ:

7.1. За невиконання або неналежне виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України і цим Договором.

7.2. При простроченні платежу Покупець зобов'язаний сплатити Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми боргу (простроченого платежу з урахуванням процентів за користування чужими грошовими коштами) за кожен день прострочення.

7.3. У разі порушення п. 2.4.1. Договору Покупець зобов'язаний сплатити Постачальнику суму боргу (простроченого платежу з урахуванням процентів за користування чужими грошовими коштами) з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також десять процентів річних від простроченої суми.

7.4. При простроченні платежу Покупцем, на прострочену суму нараховуються проценти за користування чужими грошовими коштами з дня, коли товар повинен був бути оплачений відповідно до п. 2.4.1. Договору, до дня його фактичної оплати, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачуються проценти, від простроченої суми за кожний день прострочення.

7.5. У разі відмови Покупця від поставленого замовленого Товару, Покупець сплачує Постачальнику штраф у розмірі 10% від вартості заказаного Товару.

7.6. Нарахування штрафних санкцій за прострочення платежу Покупцем припиняється через 10 (десять) років з дня спливу строку сплати за цим Договором.

7.7. Покупець, який порушив зобов'язання за цим Договором, повинен відшкодувати Постачальнику вартість юридичних послуг, яка сплачена Постачальником у зв'язку з розглядом спору у судовому порядку.

7.8. У разі порушення Покупцем будь-якого зобов'язання за цим Договором Постачальник має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору, повідомивши про це Покупця в письмовій формі, а також утримати передбачені розділом 7 цього Договору штрафні санкції повністю або частково з сум, які підлягають оплаті Постачальнику за цим Договором.

7.9. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. В іншому випадку спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ:

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили: ухвалення нових законодавчих актів, військові дії, антитерористична операція, стихійні лиха, дії державних і місцевих органів влади і посадовців, інші обставини, які роблять неможливим виконання умов Договору.

8.2. Якщо обставини, зазначені в п. 8.1. цього Договору, безпосередньо впливають на виконання обов'язків Сторін протягом дії Договору, то термін дії Договору продовжується на термін дії відповідних обставин.

8.3. Невиконання або часткове невиконання Стороною зобов'язань згідно з цим Договором вважатиметься обумовленим обставинами непереборної сили у випадку, якщо:

8.3.1. Обставини непереборної сили були прямою причиною невиконання або неналежного виконання Стороною зобов'язань за Договором;

8.3.2. Сторона, яка піддалася дії обставин непереборної сили, вжила всіх заходів, щоб виконати свої зобов'язання за цим Договором і зменшити втрати іншої Сторони, які виникають у результаті дії обставин непереборної сили;

8.3.3. Під час виникнення обставин непереборної сили, Сторона повідомила іншу Сторону шляхом надання письмової інформації про таку подію протягом трьох днів після її виникнення.

8.4. Сторона, яка піддалася дії непереборної сили, повинна довести існування обставин, що звільняють від відповідальності, достовірними документами, зокрема, довідкою відповідної торговельно-промислової палати.

9. ОСОБЛИВІ УМОВИ:

9.1. Невід'ємними додатками до цього Договору є видаткові накладні, додаткові угоди та інші додатки, укладені Сторонами протягом дії цього Договору у письмовій формі за підписами обох Сторін.

9.2. Покупець попереджений, що телефонна розмова між ним та Постачальником може бути записана з метою покращення якості обслуговування, а також може бути використана у разі необхідності як доказ належного виконання Постачальником зобов'язання за цим Договором.

10. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ:

10.1. Сторони погодилися, що текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, що стосуються цього Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони цього Договору, крім випадків, коли таке передавання пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання цього Договору або оплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.2. Строк дії конфіденційності за цим Договором складається із строку дії цього Договору та 3 (три) роки після закінчення дії цього Договору

11. ІНШІ УМОВИ:

11.1. Покупець, який отримав рахунок на оплату, вважається таким, що прийняв пропозицію про укладення договору ПОСТАВКИ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ТА КОМПЛЕКТУЮЧИХ ДО АВТОМОБІЛІВ MASTER SERVICE відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України.

11.2. За бажанням Покупець може звернутися до Постачальника з проханням про укладання двостороннього письмового договору поставки

11.3. Умови даного публічного договору-оферти приймаються Покупцем повністю та безумовно.

У Випадку наявності між Постачальником та Покупцем двостороннього Договору поставки, укладеного у письмовій формі, Сторони керуються умовами такого двостороннього договору.

11.4. Сторони погоджуються використовувати при здійсненні своєї діяльності електронні документи та кваліфікований електронний підпис (далі КЕП). Сторони визнають, що будь-які документи, складені та надані однією Стороною іншій в електронному вигляді із застосуванням КЕП засобами телекомунікаційного зв'язку або на електронних носіях, як оригіналами, що мають юридичну силу. Сторони визнають, що КЕП за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) Сторони, що склала такий документ.